နာကျင်မှုကိုအာရုံမစိုက်ပါနှင့်တိုးတက်မှုကိုအာရုံစိုက်ပါ။ - Dwayne Johnson

နာကျင်မှုကိုအာရုံမစိုက်ပါနှင့်တိုးတက်မှုကိုအာရုံစိုက်ပါ။ - Dwayne Johnson

ဗလာဖြစ်သော

နာကျင်မှုကိုအာရုံမစိုက်ပါနှင့်တိုးတက်မှုကိုအာရုံစိုက်ပါ။
- Dwayne Johnson