ဘ ၀ သည်မုန်တိုင်းလွန်သွားရန်စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိုးရွာရွာကခုန်တတ်အောင်သင်ယူခြင်းအကြောင်းပါ။ - Vivian ဂရင်း
ဆက်ဖတ်ရန်

ဘ ၀ သည်မုန်တိုင်းလွန်သွားရန်စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိုးရွာရွာကခုန်တတ်အောင်သင်ယူခြင်းအကြောင်းပါ။ - Vivian ဂရင်း

ဘ ၀ သည်မုန်တိုင်းဒဏ်ကိုစောင့်ရန်အကြောင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်မည်သို့လေ့လာရမည်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။